Etický kodex

 1. Martina´s Agency s.r.o. (dále jen “agentura”) je společností poskytující registrovaným tanečnicím a hosteskám, se kterými má uzavřen smluvní vztah, služby spočívající ve zprostředkování tanečních vystoupení a dočasných angažmá, resp. dočasnou práci hostesky pro své smluvní partnery.
 2. Agentura prohlašuje, že všichni zájemci o zprostředkování tanečnic či hostesek v databázi agentury (dále jen “klienti”) prošli přísným výběrovým řízením a se zásadami agentury a podmínkami smluv byli seznámeni. Agentura dále prohlašuje, že všechny tanečnice a hostesky prošly přísným výběrovým řízením a byly předem seznámeny se zásadami agentury a podmínkami smluv, které musí dodržovat.
 3. Veškeré informace poskytnuté tanečnicí či hosteskou agentuře nebo klientovi musí být aktuální a pravdivé. Tanečnice a hostesky jsou povinny informovat agenturu o všech záležitostech mající vliv na zprostředkovávanou práci.
 4. Veškerá komunikace mezi klienty a tanečnicemi či hosteskami týkající se zprostředkovávaných pracovních příležitostí musí být prováděna výhradně prostřednictvím agentury. Je-li tanečnice či hosteska oslovena klientem či jeho hostem s pracovní nabídkou, nepředává své vlastní kontaktní údaje, ale vždy kontaktní údaje agentury.
 5. V okamžiku, kdy je poptávka klienta agenturou schválena, sdělí agentura tanečnici či hostesce délku vystoupení či angažmá, resp. akce, místo konání a ostatní detaily poptávky. V případě, že tanečnice či hosteska nebude z jakéhokoliv důvodu schopna dostát svému závazku, je povinna nejpozději 48 hodin před začátkem vystoupení, angažmá či akce informovat agenturu.
 6. Odměnu za vystoupení či práci pro klienta sjednává tanečnice či hosteska přímo s klientem, a to zpravidla dle podmínek uvedených v poptávce klienta.
 7. Zprostředkování vystoupení či angažmá pro tanečnice a práci pro hostesky provádí agentura pro tanečnice a hostesky bezúplatně.
 8. Agentura neodpovídá za podmínky sjednané tanečnicemi či hosteskami s klienty, ale poskytuje tanečnicím a hosteskám poradenský servis v souvislosti se zprostředkovávanou činností. Agentura vyvíjí veškeré úsilí, aby zprostředkovávané smlouvy tanečnic a hostesek s klienty byly transparentní a výhodné pro všechny zúčastněné strany a v souladu s právními předpisy.
 9. Bude-li tanečnici či hostesce agenturou zprostředkováno vystoupení, angažmá či práce hostesky, není tanečnice či hosteska oprávněna uzavřít další shodný nebo obdobný smluvní vztah s týmž klientem bez součinnosti agentury.
 10. Agentura může tanečnicím a hosteskám v případě zájmu nebo nutnosti poskytnout kurz taneční průpravy, školení stylistky apod.
 11. Tanečnice a hostesky jsou povinny ohlásit agentuře veškeré problémy či spory s klientem a informovat agenturu o případném postupu klienta či vůči klientovi při jejich řešení. Agentura poskytne tanečnici či hostesce při řešení sporu s klientem součinnost, zejména za účelem smírného vyřešení sporu.
 12. Je zakázáno takové chování tanečnic či hostesek reprezentujících agenturu, které by jakýmkoliv způsobem ohrožovalo dobré jméno a pověst klienta a agentury, zejména užívání drog, zneužívání alkoholu či prostituce. Tanečnice a hostesky jsou povinny se ke klientovi, jeho zaměstnancům i hostům za všech okolností chovat profesionálně, slušně a zdvořile. Tanečnice a hostesky jsou povinny vykonávat zprostředkovávanou práci pro klienta svědomitě, dle svých nejlepších schopností a plnit oprávněné pokyny a požadavky klienta a nadřízených zaměstnanců.
 13. Po celou dobu angažmá, vystoupení či práce zprostředkované agenturou, včetně cesty do místa jejich výkonu a zpět, ubytování apod., jsou tanečnice a hostesky povinny chovat se slušně a zdvořile dle zásad tohoto etického kodexu, podmínek smluv uzavřených s agenturou a klientem a dobrých mravů, zejména tak, aby nepoškozovaly dobré jméno a pověst agentury a klienta.
 14. Tanečnice či hosteska odpovídá za dobře padnoucí a čistý kostým nebo úbor, práci vykonává vždy řádně upravena. Kostým ani úbor tanečnice či hosteska, mimo vystoupení nebo výkon práce hostesky, neobléká a necestuje v něm (vyjma zkoušek a přípravy). Tanečnice a hostesky se zavazují dodržovat veškeré oprávněné požadavky klienta týkající se předepsaného oděvu a vyžádaných doplňků, které byly agenturou tanečnicím či hosteskám předem sděleny. 
 15. V případě, že se tanečnice či hosteska na místo angažmá, vystoupení či akce nebude moci včas dostavit (např. zmeškání letu/vlaku, zpoždění letu/vlaku či zrušení letu/vlaku), je povinna okamžitě informovat agenturu a klienta. 
 16. Agentura spolupracuje pouze s klienty, kteří se zavázali poskytnou tanečnicím a hosteskám bezpečné a čisté pracovní prostředí bez jakéhokoliv zneužívání či znevýhodňování, diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti ve stranách, hnutích, organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou stanoví-li tak právní předpis nebo je-li pro to věcný důvod, spočívající v povaze práce nebo pro výkon práce nezbytný. O případném porušení těchto povinností je tanečnice či hosteska povinna neprodleně informovat agenturu.