Zásady ochrany osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (Nařízení GDPR)

čl. I
Zpracování osobních údajů

 1. Martina´s Agency s.r.o., které budou na základě smluvního vztahu uzavřeného s tanečnicí či
  hosteskou, případně z jiného právního důvodu, poskytnuty osobní údaje specifikované v čl. III
  těchto zásad (dále jen “osobní údaje”), se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v
  souladu s právními předpisy, především s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení
  GDPR).
 2. Osobní údaje tanečnice či hostesky budou zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu či
  trvání jiného právního důvodu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní
  úpravy, zejména Nařízení GDPR a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

čl. II
Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů se rozumí:
  Martina´s Agency s.r.o.
  IČO: 07933967
  sídlem Kralická 1082/18, Strašnice, 100 00 Praha 10
  zastoupena Bc. Markétou Martinou Harabišovou, nar. 28. listopadu 1983, jednatelkou
  společnosti
  (dále jen “správce”)
 2. V případě, že bude chtít v průběhu zpracování osobních údajů tanečnice či hosteska správce
  kontaktovat, může tak činit prostřednictvím e-mailu: martina@martinasagency.com, písemně na
  výše uvedené adrese sídla, či telefonicky na tel.: …………………………
 3. Subjektem osobních údajů je tanečnice či hosteska, s níž bude správcem uzavřen smluvní vztah.

čl. III
Osobní údaje

 1. Osobními údaji se rozumí zejména následující:
  a) jméno a příjmení,
  b) bydliště,
  c) e-mailová adresa,
  d) číslo mobilního telefonu,
  e) fotografie,
  f) další (přezdívka, pseudonym, tělesné míry, konfekční velikost atd.).

čl. IV
Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je smluvní vztah mezi tanečnicí či hosteskou
  a správcem, ze kterého vyplývá povinnost tanečnice poskytnout správci osobní údaje, nebo jiný
  právní důvod, na jehož základě tanečnice či hosteska své osobní údaje správci dobrovolně
  poskytne.
 2. Účelem zpracování osobních údajů tanečnice či hostesky je plnění smluvního vztahu,
  poskytování služeb subjektu osobních údajů, vedení účetnictví, marketing, plnění dalších
  povinností z uzavřeného smluvního vztahu a plnění povinností správce vyplývající z právních
  předpisů.

čl. V
Příjemce osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou zejména smluvní partneři správce poptávající správcem
  zprostředkovávanou práci hostesek či vystoupení a angažmá tanečnic, poskytovatelé údržby
  webových stránek, účetní a daňoví poradci správce apod.

čl. VI
Práva subjektů osobních údajů

 1. Tanečnice či hosteska má právo zejména:
  a) na přístup k osobním údajům, tj. právo od správce získat informace o tom, zda
  zpracovává její osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
  zpracovávány;
  b) žádat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jí
  týkají a neúplné osobní údaje kdykoli doplnit;
  c) na výmaz osobních údajů odpovídající povinnosti správce zlikvidovat osobní údaje, které
  o tanečnici či hostesce zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt
  osobních údajů o to požádá;
  d) aby správce v určitých případech omezil zpracování jejích osobních údajů – proti
  zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí
  strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
  výkonu veřejné moci, má tanečnice či hosteska právo kdykoli vznést námitku;
  e) na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které správci poskytla, v běžném
  a strojově čitelném formátu a tyto údaje následně předat jinému správci, nebo pokud je to
  technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 2. Právo subjektu osobních údajů kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se
  neuplatní, jsou-li osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s tanečnicí či
  hosteskou, nikoli toliko na základě souhlasu se zpracováním.
 3. V případě, že bude tanečnice či hosteska jakkoli nespokojena se zpracováním osobních údajů
  prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu
  osobních údajů.
 4. Správce prohlašuje, že osobní údaje subjektů zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v
  zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 5. Správce dále prohlašuje, že všichni jeho pracovníci, zaměstnanci, spolupracovníci a partneři,
  kteří budou zpracovávat osobní údaje tanečnice či hostesky, jsou povinni zachovávat
  mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních na jejich ochranu. Tato
  mlčenlivost trvá i po skončení závazkového vztahu, na jehož základě byly osobní údaje správci
  poskytnuty. Bez souhlasu subjektu osobních údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné
  třetí straně.