Zásady spolupráce

ZÁSADY SPOLUPRÁCE S KLIENTY

 1. Martina´s Agency s.r.o. (dále jen “agentura”) je společností poskytující registrovaným tanečnicím a hosteskám, se kterými má uzavřen smluvní vztah, služby spočívající ve zprostředkování tanečních vystoupení a dočasných angažmá, resp. dočasnou práci hostesky pro své smluvní partnery. Agentura nezprostředkovává žádné služby sexuálního či erotického charakteru.
 2. Agentura prohlašuje, že všechny registrované tanečnice a hostesky hovoří klienty požadovaným jazykem. Agentura dále prohlašuje, že všechny fotografie a další údaje o tanečnicích a hosteskách umístěné na webových stránkách agentury nebo jiným způsobem poskytnuté agenturou klientovi věrohodně zachycují a popisují tanečnici či hostesku a její vzhled. V případě, že by se shora uvedená prohlášení ukázala být nepravdivá, je klient oprávněn odmítnout tanečnici či hostesku a tato bude následně odstraněna z databáze agentury.
 3. Fotografie tanečnic či hostesek smí klient užít či zveřejnit pouze s písemným souhlasem dotyčné tanečnice či hostesky a v souladu s právními předpisy. Kopii písemného souhlasu je klient povinen zaslat agentuře, a to buď v písemné nebo elektronické podobě. 
 4. Veškerá komunikace mezi klienty a tanečnicemi či hosteskami týkající se zprostředkovávaných pracovních příležitostí musí být prováděna výhradně prostřednictvím agentury. Je-li tanečnice či hosteska oslovena klientem či jeho hostem s pracovní nabídkou, nepředává své vlastní kontaktní údaje, ale vždy kontaktní údaje agentury. Zprostředkování vystoupení či angažmá pro tanečnice a práci pro hostesky provádí agentura pro tanečnice a hostesky bezúplatně.
 5. Bude-li pro klienta agenturou zprostředkováno vystoupení nebo angažmá tanečnice či práce hostesky hostesky, není klient oprávněn s tanečnicí či hosteskou uzavřít další shodný nebo obdobný smluvní vztah bez součinnosti agentury.
 6. V případě schválení poptávky klienta agentura odešle klientovi rezervační formulář, který obsahuje shrnutí dohodnutých podmínek, odměn a poplatků, platební kalendář a způsob platby. Klient toto shrnutí potvrdí a odešle agentuře zpět. Podmínky specifikované v odsouhlaseném rezervačním formuláři se mohou měnit pouze se souhlasem agentury a klienta. V případě, že se konkrétní tanečnice či hosteska nebude moci práci pro klienta vykonat, informuje agentura bezodkladně poté, co se o tom dozví klienta a zároveň, je-li to v její moci, nabídne za stejných podmínek klientovi adekvátní náhradu.
 7. Odměnu za vystoupení či práci pro klienta sjednává tanečnice či hosteska přímo s klientem, a to dle podmínek dohodnutých klientem s agenturou. Zprostředkování vystoupení či angažmá pro tanečnice a práci pro hostesky provádí agentura pro tanečnice a hostesky bezúplatně. Odměnu agentury hradí klient.
 8. Cena za zprostředkování tanečnice či hostesky, dohodnutá mezi klientem a agenturou lze měnit pouze v případě podstatné změny podmínek a se souhlasem klienta i agentury.
 9. Splatnost všech faktur vystavených klientovi agenturou se sedmý den po jejím vystavení. Peněžní částka je považována za uhrazenou připsáním na bankovní účet agentury. Klient je povinen neprodleně informovat agenturu o jakémkoliv zpoždění platby, zejména pokud jde o mezinárodní bankovní převod.
 10. Agentura prohlašuje, že tanečnice a hostesky se zavázaly vyvarovat chování, které by jakýmkoliv způsobem ohrožovalo dobré jméno a pověst klienta a agentury, zejména užívání drog, zneužívání alkoholu ve větším množství způsobujícím opilost, provozování prostituce či poskytování jiných služeb sexuálního charakteru. Tanečnice a hostesky se dále zavázaly chovat se ke klientovi, jeho zaměstnancům i hostům za všech okolností profesionálně, slušně a zdvořile. Tanečnice a hostesky jsou povinny vykonávat zprostředkovávanou práci pro klienta svědomitě, dle svých nejlepších schopností a plnit oprávněné pokyny a požadavky klienta a nadřízených zaměstnanců.
 11. Klienti jsou povinni sdělit všechny své požadavky týkající se oděvu či jakýchkoliv nutných doplňků tanečnic a hostesek (rekvizity pro vystoupení atd.) včas a takovým způsobem, aby mohly tanečnice provést vystoupení a hostesky vykonat sjednanou práci dle požadavků klienta. V případě, že tato podmínka nebude ze strany klienta dodržena, tanečnice, hosteska ani agentura nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která v souvislosti s nedodržením této podmínky klientovi vznikne.
 12. Klient odpovídá za zajištění podmínek v místě vystoupení tanečnice či poskytnutí služeb hostesky, zejména právních, bezpečnostních a dalších, pro řádný výkon práce tanečnice či hostesky.
 13. V případě, že pro výkon práce bude potřeba zajistit tanečnicím či hosteskám ubytování a nebude-li dohodnuto jinak, zajistí důstojné ubytování na své náklady klient, příp. po dohodě doporučí srovnatelné ubytování v cenové relaci do max. 15,- EUR za noc, a to v ubytovacím zařízení hotelového typu nebo vybaveném apartmánu (ložním prádlem a peřinami, nádobím na přípravu jídla apod.), čistém, v bezpečné části města či obce, minimální úrovně odpovídající 3*, s vlastním sociálním zařízením, v maximálním počtu 2 spolubydlících stejného pohlaví na jednom pokoji, v dostupnosti hromadné dopravy nebo zajištěným bezplatným převozem do místa výkonu práce a ve vzdálenosti max. 15 minut chůze od místa výkonu.
 14. Pokud jde o dopravu do místa výkonu práce, tuto si zajišťují tanečnice a hostesky samy. Klient bude v této souvislosti agenturou informován předpokládaném místě a času příletu/příjezdu tanečnice či hostesky.
 15. O veškerých problémech či sporech klienta s tanečnicí či hosteskou je klient neprodleně povinen informovat agenturu. Stejně tak je klient povinen informovat agenturu o případném postupu klienta či vůči klientovi při jejich řešení. Agentura se zavazuje při řešení sporů s tanečnicí či hosteskou poskytnout klientovi součinnost, zejména za účelem jeho smírného vyřešení.

Agentura spolupracuje pouze s klienty, kteří se zavázali poskytnou tanečnicím a hosteskám bezpečné a čisté pracovní prostředí bez jakéhokoliv zneužívání či znevýhodňování, diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti ve stranách, hnutích, organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou stanoví-li tak právní předpis nebo je-li pro to věcný důvod, spočívající v povaze práce nebo pro výkon práce nezbytný. O případném porušení těchto povinností je tanečnice či hosteska povinna neprodleně informovat agenturu.